Thời khóa biểu tuần 38

18-04-2021 18-02

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

     BỘ MÔN LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

 LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 38

               Từ ngày: 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1+2

 

 

 

 

 

 

 

NN2- Vân; Hòa; Lý

 H34;35;36

 

NN2 _Lê; Hòa;

H33;34;35

 

 

 

 

 

 

 

 

 3+4

NLMLN­­2_ Hùng

E6

NLMLN2¬ Hùng

E6

 

NLMLN­­2_ Hùng

E6

NLMLN­­2_ Hùng

E6

 

 

NN2_ Lê; Vân; Phương

H34;35;36

 

NN2_ Lê; Hòa; Phương

H34;35;36

 

 

 

PPNCKH_ Tâm E5

 

 

 

 

 5+6

NLMLN­­2_ Hùng

E6

NLMLN2­­_ Hùng

E6

 

NLMLN­­2_ Hùng

E6

NLMLN­­2_ Hùng

E6

 

 

NN2_ Lê; Hòa; Lý

H33;34;36

 

 

NN2_ Lê; Hòa; Lý

33;34;36

 

 

PPNCKH_ E5 Tâm

PPNCKH_ E5 Tâm

 

 

 

 

 7+8

 

 

 

 

 

 

 

T. Việt _ Lê

H36

 

T. Việt _ Lê

H36

 

 

 

PPNCKH_ E3 Tâm

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ghi chú: * ĐLCM (Đường lối cách mạng Đảng CSVN), TTHCM (Tư tưởng Hồ Chí Minh), TTK (Toán thống kê), NCKH (Nghiên cứu khoa học), NLCNML (Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê), NN (Ngoại ngữ).

* Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45; Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00, Tiết 5+6 từ 14h đến 15h45; Tiết 7+8 từ 16h đến 18h00

 

 

 

 

 

 

 

 Bảng thống kê giờ Tuần 38

STT

Họ tên

Số giờ

1

ThS. Lê Việt Hùng

16

2

ThS Nguyễn Văn Minh

00

3

TS Nguyễn Tiến Sơn

00

4

ThS Chu Thị Huyền

00

5

ThS Trịnh Thị Hiếu

00

6

CN Nguyễn Xuân Giang

00

7

ThS Nguyễn Thanh Lê

14

8

ThS Dương Thị Hoà

10

9

ThS Nguyễn Thanh Vân

04

10

ThS Dương Thị Lý

08

11

ThS  PHùng Thị Phương

04

12

Nguyễn Thị Lan Anh

00

13

ThS Nguyễn Văn Tỉnh

00

14

ThS Đồng Thị Minh Tâm

08

15

ThS Hoàng Thị Tuyết

00

16

CN Vũ Công Duẩn

00

Tổng

64

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Lê

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

Ths. Dương Thị Lý

 

 

Chuyên mục tin tức