THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 NĂM HỌC 2021 - 2022

03-05-2022 10-53
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 40
Từ ngày 02 tháng 05 đến 06 tháng 05 năm 2022

                                               HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022  

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CN
1+2
N
N
CS56HLTT THẠCH
CS56HLTT THẠCH
CS56HLTT
THƯ
THI HP
PHỔ TU
 56GDTC K1+2
MINH+HUYỀN
 
 
3+4
G
G
 
THI LẦN 2
CS54HLTT ĐỨC+THẠCH
CS55HLTT
MINH
 
 
5+6
H
H
CS55HLTT
 ĐỨC
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
CS55HLTT
 ĐỨC
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
THI HP
PHỔ TU
 56GDTC K3+4
MINH+HUYỀN
THƯ
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
THẠCH
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
7+8
CS56GDTC HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
THẠCH
CS56GDTC HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
THẠCH
THI HP
PHỔ TU
 56GDTC K5+6
MINH+HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
THẠCH
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
LỊCH LAO ĐỘNG
30/4
01/5
LAO ĐỘNG TIẾT 7+8
LAO ĐỘNG TIẾT 7+8
LAO ĐỘNG TIẾT 7+8
 
 
9+10
 
VĐV CẤP CAO 57HLTT
MINH
VĐV CẤP CAO 56HLTT
THẠCH
VĐV CẤP CAO 57HLTT
MINH
VĐV CẤP CAO 56HLTT
THẠCH
VĐV CẤP CAO 57HLTT
MINH
VĐV CẤP CAO 56HLTT
THẠCH
THI HP
VĐV CẤP CAO 57HLTT
MINH+ĐỨC
THI HP
VĐV CẤP CAO 56HLTT
THẠCH+HUYỀN
 
 
Lịch trực BM
 
 
Thầy Phương
Cô Thư
Thầy Phương
 
 

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa hè: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 14h00’ – 18h00’     

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
4
2
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
8
5
Thạch 
22
2
Huyền
16
4
Thư
2
1
 
 
 
 
 
 
 
Σ
52
14
 
Chuyên mục tin tức