Thời khóa biểu tuần 41

08-05-2022 22-19

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 41      Từ ngày:  9/5/2022                  Đến ngày:     14/5/2022     

                                                         

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

CS K56 HLTT

DUNG

CS K56 GDTC

DUNG

CS K55 HLTT

DUNG

CS K55 HLTT

HƯỜNG

 

3+4

 

 

 

 

 

 

CS K56 HLTT

HƯỜNG

 

 

 

5+6

 

 

 

CS K56 GDTC

HƯỜNG

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

0

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

6

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

6

00

 

Tổng

12

00

   TRƯỞNG BM                       CB XẾP LỊCH

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức