Thời khóa biểu tuần 42

15-05-2022 22-21

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 42      Từ ngày:  16/5/2022                  Đến ngày:     22/5/2022     

                                                         

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

CS K55 HLTT

DUNG

 

CS K56 HLTT

HUY

CS K55 HLTT

DUNG

CS K55 HLTT

HUY

 

CS K57 GDTC

DUNG

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

CS K55 HLTT

HUY

 

CS K56 HLTT

DUNG

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

3+4

CS K55 HLTT

HUY

 

CS K57 GDTC

HƯỜNG

CS K55 GDTC

HUY

CS K55 GDTC

DUNG

 

CS K57 GDTC

HƯỜNG

CS K55 GDTC

HƯỜNG

CS K55 GDTC

DUNG

 

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

 

5+6

CS K55 GDTC

HUY

 

CS K57 HLTT

HƯỜNG

 

CS K56 GDTC

DUNG

CS K56 GDTC

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

7+8

 

 

 

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

HỌC LẠI CS6 ĐỢT 2

HƯỜNG

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

12

0

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

30

0

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

14

0

 

Tổng

56

0

   TRƯỞNG BM                       CB XẾP LỊCH

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức