THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44

28-05-2022 09-43

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 44

(Từ 30/05/2022 đến 03/06/2022)

 

HỌC KỲ II                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

CS 57 GDTC

H.Phg+Nga

 

CS 57 GDTC

H.Phg+Nga

 

CS 57 HLTT

Hiếu+Dũng

CS 57 HLTT

H.Phg+Nga

3+4

 

 

CS 57 GDTC

H.Phg+Nga

 

 

5+6

CS 57 HLTT

H.Phg+Nga

Hội thảo KH tại BM

 

 

 

7+8

 

Hội thảo KH tại BM

 

 

 

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

 

 

Hiếu

2

 

Nga

10

 

Hoài Phương

10

 

Thủy

 

 

Mai Phương

 

 

Dũng

2

 

Tổng

24

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

 

Chuyên mục tin tức