THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 NĂM HỌC 2021 - 2022

28-05-2022 14-13
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 44
Từ ngày 30 tháng 05 đến 03 tháng 06 năm 2022

HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
 
THI LẦN 2
CS56HLTT HP3 THẠCH+ĐỨC
THI LẦN 2
CS56GDTC HP3 HUYỀN+MINH
CS57HLTT MINH
CS57GDTC MINH
 
3+4
CS57GDTC MINH
 
CS57GDTC MINH
THI LẦN 2
CS56HLTT HP4 THẠCH+ĐỨC
 
5+6
CS57HLTT THƯ
 
THI LẦN 2
CS56GDTC HP4 HUYỀN+THẠCH
 
CS57HLTT MINH
7+8
 
 
 
 
 
Lịch trực BM
Thầy Minh
Cô Thư
Thầy Thạch
Cô Huyền
Thầy Phương

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa hè: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 14h00’ – 18h00’     

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 
 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
0
2
GIÁO VỤ BM
 
 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
10
1
Thạch 
0
3
Huyền
0
2
Thư
2
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
12
8
 
Chuyên mục tin tức