Thời khóa biểu tuần 46

15-06-2022 21-22

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                      LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2021 -2022

                                                                                                                       

       TUẦN:    46       Từ ngày:       13/6/2022               Đến ngày:        18/6/2022                                         

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 1+2 

57 HLTT

Hường

57 GDTC

Hường

   

Thi L1 CS 57 GDTC

Hường

Dung

 

3+4

57 GDTC

Hường

57 HLTT

Hường

   

Thi L1 CS 57 HLTT

Hường

Dung

 

 

7+8

         

 

Ghi chú:

  • Thứ 
  • Thứ 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

00

0

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

08

2

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

00

2

 

Tổng

08

4

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

TS. Nguyễn Lê Huy        Ths Nguyễn Thùy Dung

 

Chuyên mục tin tức