THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 NĂM HỌC 2021 - 2022

19-06-2022 22-12
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 47
Từ ngày 20 tháng 06 đến 24 tháng 06 năm 2022

HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
 
 
 
 
THI LẦN 2
CS57GDTC MINH+ĐỨC
3+4
 
 
 
 
THI LẦN 2
CS57HLTT MINH+ĐỨC
5+6
 
 
 
 
 
7+8
 
 
 
 
 
Lịch trực BM
Thầy Thạch
Cô Thư
Thầy Minh
Cô Huyền
Thầy Phương

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa hè: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 14h00’ – 18h00’     

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 
 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
 
2
GIÁO VỤ BM
 
 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
 
2
Thạch 
 
 
Huyền
 
 
Thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
 
4
 
Chuyên mục tin tức