Thông báo cho các phòng, khoa về việc chuẩn bị giảng dạy bằng phần mềm Microsoft Teams

11-08-2020 12-49

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về dạy học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams ở học kỳ 1 năm học 2020-2021, để việc triển khai dạy học thuận lợi các đơn vị thực hiện các công việc sau:

 

Toàn bộ thông báo cho các phòng, khoa về việc chuẩn bị giảng dạy bằng phần mềm Microsoft Teams 

Chuyên mục tin tức