Thông báo của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc tổ chức thi trực tuyến cho sinh viên là người nước ngoài

11-05-2020 00-00

Nhằm đảm bảo hiệu quả trong tổ chức thi, đánh giá kết quả đối với lưu học sinh là người nước ngoài đang học tập tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong thời gian Chính phủ Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài theo Thông báo số 118/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo về việc tổ chức thi trực tuyến đối với lưu học sinh người nước ngoài đang học tập tại Trường:

Căn cứ Thông báo số 255/TB-TDTTBN của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc tổ chức thi trực tuyến cho sinh viên là người nước ngoài, đề nghị các bộ môn giảng dạy nộp 03 đề thi độc lập (dưới hình thức làm bài được sử dụng tài liệu) về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD trước thời điểm tổ chức thi kết thúc môn ít nhất 02 ngày.

Đối với sinh viên là người nước ngoài truy cập tài khoản của phần mềm Shub classroom/ truy cập vào mã lớp: MYENL để nhận nội dung thi và hoàn thành bài thi.

Trân trọng!

Chuyên mục tin tức