Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2021 và Kiểm tra tiến độ đề tài cấp cơ sở của sinh viên năm 2020

26-10-2020 00-00

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

VIỆN KH&CN TDTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 26  tháng 10  năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2021

và Kiểm tra tiến độ đề tài cấp cơ sở của sinh viên năm 2020

 

                        Kính gửi:  C KHOA

Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm 2020 - 2021 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2021 và Kiểm tra tiến độ đề tài cấp cơ sở của sinh viên năm 2020 như sau:

1. Đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2021

Đề nghị các Khoa, triển khai thông báo cho sinh viên chuyên ngành về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2021. Tổ chức hướng dẫn và định hướng nghiên cứu cho sinh viên để các em lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên phù hợp với khả năng và nguyện vọng, đảm bảo:

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo chuyên ngành;

- Kết quả nghiên cứu có tính mới lạ, sáng tạo, có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao;

- Ưu tiên những nhiệm vụ KH&CN sử dụng và khai thác các thiết bị nghiên cứu khoa học hiện có trong Nhà trường.

* Lưu ý:

Các khoa tổng hợp danh sách đăng ký, gửi về Viện KH&CN TDTT 01 bản cứng và file Word vào địa chỉ mail: thachvkhcn@gmail.com trước ngày 15/11/2020.

2. Tổ chức kiểm tra độ đề tài cấp cơ sở của sinh viên năm 2020

            - Thời gian dự kiến: Thứ 6, ngày 25 tháng 11 năm 2020.

            - Địa điểm văn phòng: Viện Khoa học và Công nghệ TDTT.

* Yêu cầu:

- Chủ nhiệm, các thành viên tham gia thực hiện đề tài chuẩn bị nội dung báo cáo tiến độ theo thuyết minh đã được phê duyệt (có mẫu báo cáo kèm theo).

- Mọi thông tin xin liên hệ: ThS. Tạ Đức Thạch - Viện KH&CN TDTT; DĐ: 0971681283.

Trân trọng./.

VIỆN KH&CN TDTT

P.VIỆN TRƯỞNG

 

                              ( đã ký)

 

 

PGS.TS. Đinh Khánh Thu

 

 

Toàn bộ thông báo và mẫu đăng ký

Chuyên mục tin tức