Thông báo đánh giá viên chức năm học 2020 - 2021

06-07-2021 16-53

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá viên chức năm học 2020 - 2021

 

 

Kính gửi: Các đơn vị

 

Căn cứ Quyết định số 1889/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-TDTTBN, ngày 03/6/2016 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc ban hành phiếu đánh giá viên chức;

Nhà trường hướng dẫn quy trình, hồ sơ đánh giá viên chức năm học 2020 - 2021 như sau:

  1. Kê khai Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Mẫu số 02 đối với Viên chức) theo Quyết định số 1889/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  2. Kê khai Phiếu đánh giá viên chức (Mẫu số 03) theo Quyết định số 464/QĐ-TDTTBN, ngày 03/6/2016 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
  3. Đơn vị tổ chức họp góp ý và đánh giá đối với từng cá nhân (Mẫu số 04).
  4. Hồ sơ đánh giá viên chức gồm:

                Phiếu đánh giá và phân loại viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Mẫu số 02); Phiếu đánh giá viên chức của Trường (Mẫu số 03) đối với từng cá nhân, hồ sơ đánh giá viên chức của từng cá nhân phải kèm minh chứng; Biên bản họp đơn vị (Mẫu số 04).

                Trưởng các đơn vị cung cấp địa chỉ mail để đơn vị nhập liệu kết quả đánh giá viên chức của đơn vị mình trên Google sheet.

5. Thời gian:

Hồ sơ đánh giá viên chức năm học 2020 - 2021 nộp tại Phòng Hành chính, Tổng hợp cho đồng chí Phạm Hải Bình tiếp nhận. Thời gian nhập liệu và nộp hồ sơ hạn cuối ngày 23/7/2021.

Lưu ý: Trưởng các đơn vị thông báo tới các cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tập trung nộp Báo cáo kết quả học tập (do cơ sở đào tạo xác nhận) để làm căn cứ đánh giá viên chức; Liên hệ Viện KH&CN TDTT, Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT, Phòng Hành chính, Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy cung cấp minh chứng cho các đơn vị để làm căn cứ đánh giá viên chức. Đối với cán bộ được cử đi biệt phái nộp kết quả đánh giá của đơn vị được cử đến biệt phái. Thông báo và các Mẫu phiếu đánh giá được đăng tải trên Website của Nhà trường.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban giám hiệu (b/c);

- Website;

- Lưu: VT, HCTH, B16.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 

Mẫu số 2. Mẫu Phiếu đánh giá của Bộ VHTTDL

Mẫu số 3 (A-B). Phiếu đánh giá của Trường

Mẫu số 4. Biên bản họp đơn vị

Quyết định ban hành quy chế đánh giá CCVC

Quy chế đánh giá CCVC Bộ VHTTDl

Phụ lục quy chế

Chuyên mục tin tức