Thông báo đề xuất nhiệm vụ môi trường năm 2022

20-05-2021 11-50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

VIỆN KH&CN TDTT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Bắc Ninh, ngày 20  tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất nhiệm vụ môi trường năm 2022

Thực hiện công văn số 1546/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các nhà khoa học thông tin đề xuất nhiệm vụ môi trường như sau:

1. Nội dung đề xuất: Bám sát vào các nội dung sau:

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, chú trọng tới các khu, điểm du lịch, di tích, lễ hội, các địa điểm tổ chức hoạt động thể thao có đông người tham gia;

- Các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, hạn chế phát sinh chất thải đặc biệt là rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy, xây dựng các mô hình giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, Luật đa dạng sinh học năm 2008; thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể và du lịch;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

            2. Tiến độ thực hiện:

Đề xuất thực hiện theo mẫu đính kèm (phụ lục 2,3) và gửi về Viện KH&CN TDTT trước ngày 02/6/2021 cho TS. Ngô Sách Thọ - Phó Viện trưởng Viện KH&CN TDTT; DĐ: 0915607645; Email: nsthottkh1982@gmail.com

          Trân trọng!          

 

VIỆN KH&CN TDTT

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Công văn số 1546/BVHTTDL-KHCNMT

 

 

(Đã ký)

 

TS. Ngô Sách Thọ

                              

Chuyên mục tin tức