Thông báo kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021

16-07-2021 15-21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TDTT

                                                 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc­

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021

                     

Căn cứ kế hoạch công tác NCKH năm 2020 - 2021 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị về kế hoạch kiểm tra tiến độ, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021 và xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2022, cụ thể như sau:

 

Thời gian

Kế hoạch

Yêu cầu thực hiện

12/8/2021

Kiểm tra tiến độ lần 1 các đề tài KH&CN cấp cơ sở 2021

- Chủ nhiệm các đề tài làm báo cáo bằng văn bản (theo biểu mẫu BM/QT-KHCN-01-08a), có minh chứng kèm theo để báo cáo (sắp xếp các minh chứng theo thời gian kế hoạch nghiên cứu của thuyết minh đề tài).

Lưu ý: Việc lấy số liệu của các đề tài phải có xác nhận của Viện KH&CN TDTT về việc thu thập số liệu phục vụ NCKH

16/9/2021

Nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở 2022

- Các đơn vị và cá nhân xây dựng Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021 và nộp 01 quyển thuyết minh đề tài (theo biểu mẫu BM/QT-KHCN-01-03a) về Viện KH&CN TDTT thời hạn ngày 16/9/2021;

01/10/2021

Kiểm tra tiến độ lần 2 các đề tài KH&CN cấp cơ sở 2021

- Như kiểm tra tiến độ lần 1.

16/11/2021

Tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở 2021

- Nộp đơn xin nghiệm thu đề tài về Viện KH&CN TDTT (theo biểu mẫu BM/QT-KHCN-01-11)

- Nộp các sản phẩm khoa học theo thuyết minh đề tài để nghiệm thu gồm: 05 báo cáo tổng hợp, 05 báo cáo tóm tắt, Bài báo khoa học,... thời hạn ngày 02/11/2021

 

Vậy kính đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ kế hoạch để thực hiện!

Ghi chú: Các biểu mẫu được kèm theo Thông báo trên website: www.upes1.edu.vn

Mọi thông tin xin liên hệ Viện KH&CN TDTT: TS. Nguyễn Ngọc Tuấn (Điện thoại DĐ: 0989323737; Địa chỉ email: tuan.dhtdttbn@gmail.com)

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường

- website: www.upes1.edu.vn

VIỆN KH&CN TDTT

P. VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Đinh Khánh Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

Giấy đề nghị nghiệm thu

Mau trang bia_Bao cao KQNC de tai KHCN cap co so

Thuyết minh đề tài KH&CN

 

Chuyên mục tin tức