Thông báo kết quả họp xét bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư - Phó giáo sư

17-06-2022 00-00

Ngày 17/6/2022, Hội đồng xet bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư - Phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh đã tiến hành họp với sự tham dự của các thành viên Hội đồng. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai đối với 08 hồ sơ đăng ký và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư - Phó giáo sư

Chuyên mục tin tức