Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

20-05-2022 12-50

Ngày 20/5/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tiến hành họp với sự tham dự 9/9 thành viên, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai đối với 01 hồ sơ đăng ký và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư

Chuyên mục tin tức