Thông báo mở lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021

14-09-2021 11-59

Căn cứ Thông báo số 1089/TB-CBQL ngày 06/9/2021 của Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021. Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo tới các đơn vị, cá nhân có yêu cầu tham dự lớp học nộp hồ sơ theo yêu cầu tại Bộ phận Tổ chức cán bộ. Hạn cuối ngày 13/10/2021. Trân trọng./.

Chuyên mục tin tức