Thông báo về việc bình xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

05-10-2020 00-00

Năm học 2019-2020 đã kết thúc, để đảm bảo tiến độ, kế hoạch bình xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 được chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau:

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

Biểu mẫu 05

Biểu mẫu 06

Chuyên mục tin tức