Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" năm 2020

14-02-2020 10-40

Nhà trường thông báo và kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, rà soát cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị có đủ tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” làm Bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích cá nhân (theo mẫu gửi kèm) đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường xét trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng.

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    57   /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 10  tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị

 

Căn cứ Luật số 15/2003/QH11 của Quốc hội về Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng,

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01/10/2014 Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”,

Nhà trường thông báo và kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, rà soát cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị có đủ tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” làm Bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích cá nhân (theo mẫu gửi kèm) đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường xét trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng.

* Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương:

Cá nhân có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ (bao gồm cả thời gian được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự). Trường hợp có thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo thì thời gian công tác thực tế tại các địa bàn trên được nhân với hệ số 1,3 để tính thời gian công tác trong ngành.

Cá nhân có đủ thời gian công tác theo quy định nhưng bị kỷ luật dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm tính từ thời điểm xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

* Thời gian nhận hồ sơ: Ngày 22/02/2020.

Nộp tại phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Nguyễn Thị Thanh Huế tiếp nhận).

Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Lưu: VT, HC,TH, H2.

 

 

Toàn bộ thông báo và mẫu đăng ký

T/L. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HC,TH

(đã ký và đóng dấu)

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên mục tin tức