Thông báo về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

02-08-2021 00-00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

______________________________________

Số:     577  /TB-TDTTBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

­­­Bắc Ninh, ngày 2  tháng  8  năm 2021

THÔNG BÁO LẦN 2

Về việc mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp Thể dục thể thao – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phát triển thể dục thể thao hiện nay”

Kính gửi: - Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

              - Các Học viện, Trường Đại học, Viện nghiên cứu;

           - Các giảng viên, cán bộ quản lý và các nhà khoa học.

  

Ngày 30-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên. Hai tháng sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tiếp Sắc lệnh số 38 ngày 27-3-1946 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Có thể khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người khai sinh nền thể dục, thể thao cách mạng, Người đã luôn quan tâm và coi “Thể dục thể thao là một công tác cách mạng”.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (14/12/1961 - 14/12/2021), Nhà trường long trọng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp Thể dục thể thao – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phát triển thể dục thể thao hiện nay”.

 1. Mục đích của Hội thảo

Hội thảo với mục đích tìm hiểu những quan điểm, tư tưởng và những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh về TDTT, cũng như những ký ức về Bác với TDTT, đồng thời tổng kết các phong trào thi đua rèn luyện TDTT của toàn dân theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Hội thảo cũng là dịp để chúng ta tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng về di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp TDTT.

2. Mục tiêu của hội thảo

- Làm rõ thêm về những hoạt động, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp TDTT;

- Bổ sung thêm tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Góp phần bồi dưỡng, giáo dục, động viên nhân dân tích cực rèn luyện thân thể, tập luyện TDTT theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các cơ sở đào tạo TDTT trong cả nước.

3. Các chủ đề tham luận hội thảo

 

  • Quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh về TDTT;
  • Bác Hồ với các hoạt động TDTT;
  • Các cơ sở đào tạo TDTT thực hiện và làm theo lời Bác;
  • Toàn dân rèn luyện TDTT theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh;
  • Ký ức về Bác Hồ với TDTT.

4. Thời gian (dự kiến) và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian: Thứ 2, ngày 13 tháng 12 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (Địa chỉ: Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh).

5. Ngôn ngữ và hình thức bài viết

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Hình thức bài viết:

+ Báo cáo không quá 6 trang A4, đối với các bài báo khoa học và không quá 10 đối với các bài luận, bao gồm cả danh mục tài liệu tham khảo, bảng biểu, hình ảnh minh họa; Sử dụng Word 2007 trở lên; Định dạng trang: Trên, dưới, trái, phải - 2cm; Font Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn cách 1,5; 12pt; Hình ảnh minh họa đưa vào báo cáo để thành từng File riêng (định dạng JPG, BMP, GIF); Các biểu tượng, lời bình, thang chia độ ở trong ảnh phải cân xứng với hình ảnh và để ở dạng đen trắng;

+ Báo cáo gồm các phần: Tóm tắt, từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh), đặt vấn đề, nội dung tham luận, kết luận, tài liệu tham khảo;

+ Cuối bài viết ghi đầy đủ thông tin: Họ tên, học hàm học vị của tác giả, địa chỉ cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại;

Bài viết được thẩm định bởi Hội đồng Biên tập khoa học gồm các chuyên gia của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và các chuyên gia uy tín của ngành TDTT. Bài viết đạt yêu cầu sẽ được đăng trên Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, số đặc biệt năm 2021 (ISBN 1859-4417) và kỷ yếu Hội thảo.

6. Kinh phí

- Đối với các bài tham luận: Các bài viết được lựa chọn tham dự hội thảo và báo cáo viên sẽ được thanh toán kinh phí theo quy định. Các bài được Hội đồng đánh giá có chất lượng, sẽ được đăng tải miễn phí trên Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

- Đối với các bài báo khoa học gửi đăng tạp chí số đặc biệt: Nộp 1.000.000đ (một triệu đồng)/bài.

7. Đăng ký và thông tin hội thảo

- Bản đăng ký tham dự (theo mẫu đình kèm) và báo cáo tóm tắt của các nhà khoa học gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ Email: vienkhcntdtt.bsu@gmail.comtapchikhoahoc.upes1@gmail.com;

- Thời hạn nộp bài: Trước ngày 30/9/2021 (trước ngày 15/10/2021 các báo cáo được lựa chọn sẽ được thông báo);

- Thông tin chi tiết về Hội thảo tham khảo trên website: http://www.upes1.edu.vn;

- Liên hệ Ban tổ chức Hội thảo: PGS.TS. Đinh Khánh ThuPhó Viện trưởng Viện KH&CN TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (Mobi: 0977.878707; E-mail: thuvkhtdtt@gmail.com).

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan và các nhà khoa học./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- BGH (b/c)

- Lưu: VT, VKH&CN TDTT (T.50).

HIỆU TRƯỞNG

                               

 

 Nguyễn Văn Phúc

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO

(Bằng văn bản đánh máy vi tính)

                

Họ tên: ................................................................................ ................................................... ................................. ........................................

Học hàm:.............................................................................................................................................................................................................

Học vị:....................................................................................................................................................................................................................

Chức vụ:................................................................................................................................................................................................................

Đơn vị công tác:...........................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................................................................................................................................................................

Моbi: .......................................................................................................................................................................................................................

Fax:............................................................................................................................................................................................................................

E-mail:...................................................................................................................................................................................................................

Chủ đề tham dự Hội thảo:...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Tên bài viết: ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Mục đích tham dự:

          * Gửi bài tham luận

          * Gửi bài tham luận và báo cáo tại Hội thảo

* Gửi bài báo khoa học, đăng trên tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

* Gửi bài báo khoa học, đăng trên tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và báo cáo tại Hội thảo.

Thông tin bổ sung liên hệ bằng:

          * Thư

          * E-mail

          * Fax

Chuyên mục tin tức