Thông báo về việc rà soát, đánh giá bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

16-05-2022 00-00

Kính gửi các đơn vị Thông báo về việc rà soát, đánh giá bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó giáo sư gửi về bộ phận Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính, Tổng hợp - Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trước ngày 27/5/2022.

Trân trọng./.

Mẫu đăng ký bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Chuyên mục tin tức