Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

28-01-2021 18-26

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng, Ban phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh kính đề nghị các đơn vị triển hai thực hiện các nội dung sau:

Chuyên mục tin tức