Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2020

21-05-2020 08-04

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2020 nhằm chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn đáp ứng nhu cầu xã hôi.

Chuyên mục tin tức