Thông báo về việc tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021

01-04-2021 00-00

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho nhân vien cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021

Chuyên mục tin tức