Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019

13-08-2019 00-00

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TDTT

_________________________________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

­Bắc Ninh, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019-2020

                     

Căn cứ kế hoạch công tác NCKH năm 2019-2020 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TDTTBN ngày 24/01/2019 về việc cho phép triển khai đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TDTTBN ngày 27/5/2019 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,

Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị về kế hoạch kiểm tra tiến độ, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 và xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020, cụ thể như sau:

 

Thời gian

Kế hoạch

Yêu cầu thực hiện

15/9/2019

Kiểm tra tiến độ các đề tài KH&CN cấp cơ sở 2019

- Chủ nhiệm các đề tài làm báo cáo bằng văn bản (theo biểu mẫu BM/QT-KHCN-01-08a), có minh chứng kèm theo để báo cáo (sắp xếp các minh chứng theo thời gian kế hoạch nghiên cứu của thuyết minh đề tài).

Lưu ý: Việc lấy số liệu của các đề tài phải có xác nhận của Viện KH&CN TDTT về việc thu thập số liệu phục vụ NCKH

18/9/2019

Nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở 2020

- Các đơn vị và cá nhân xây dựng Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 và nộp 01 quyển thuyết minh đề tài (theo biểu mẫu BM/QT-KHCN-01-03a) về Viện KH&CN TDTT thời hạn ngày 18/9/2019;

05/11/2019

Tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở 2019

- Nộp đơn xin nghiệm thu đề tài về Viện KH&CN TDTT (theo biểu mẫu BM/QT-KHCN-01-11)

- Nộp các sản phẩm khoa học theo thuyết minh đề tài để nghiệm thu gồm: 05 báo cáo tổng hợp, 05 báo cáo tóm tắt, Bài báo khoa học,... trước ngày 25/10/2019

 

Ghi chú: Các biểu mẫu được kèm theo Thông báo trên website: www.upes1.edu.vn

Mọi thông tin xin liên hệ Viện KH&CN TDTT: ThS. Nguyễn Ngọc Điệp (Điện thoại DĐ: 0979866635; Địa chỉ email: nguyenngocdieptdtt@gmail.com)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường

- website: www.upes1.edu.vn

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KH&CN TDTT

 

 

PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

 

 Giấy đề nghị nghiệm thu

  Giấy đề nghị gia hạn

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

 Thuyết minh đề tài KH&CN

 

Chuyên mục tin tức