Thông tin đề tài luận án Tiến sĩ giáo dục học của NCS Nguyễn Thị Thu Quyết

10-01-2020 11-00

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tên luận án:  Nghiên cứu thực trạng việc làm và các giải pháp định hướng đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh theo nhu cầu xã hội

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thu Quyết

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:     

Hướng dẫn 1: TS. Trương Anh Tuấn

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

- Mục đích và đối tượng nghiên cứu luận án:

Luận án được tiến hành nghiên cứu với mục đích đánh giá thực trạng việc làm của cử nhân GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, xác định ưu điểm, hạn chế và phân tích, đánh giá những nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng tới quá trình tìm kiếm việc làm của đối tượng nghiên cứu. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp định hướng đào tạo cử nhân GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh gắn với nhu cầu xã hội.

Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng việc làm và các giải pháp định hướng đào tạo cử nhân GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh theo nhu cầu xã hội.

Khách thể nghiên cứu: Cán bộ, giảng viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; chuyên gia; cán bộ quản lý tại các đơn vị sử dụng lao động; cử nhân Ngành GDTC khóa Đại học 46, 47 và 48.

- Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 4 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp điều tra xã hội học và Phương pháp toán học thống kê.

- Các kết quả nghiên cứu chính của luận án:

Hệ thống hóa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về các vấn đề liên quan đến thực trạng việc làm và các giải pháp định hướng đào tạo cử nhân Ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Xác định được 28 tiêu chí đánh giá thực trạng việc làm của cử nhân GDTC theo 3 nhóm: Đặc điểm việc làm (8 tiêu chí); Mức độ hài lòng với công việc và thực trạng tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong quá trình làm việc (5 tiêu chí) và mức độ đáp ứng việc làm (15 tiêu chí).

Khảo sát được thực trạng việc làm và đánh giá mức độ đáp ứng việc làm của cử nhân GDTC trên 3 nhóm đối tượng gồm: Cơ sở đào tạo, Đơn vị sử dụng lao động và Cử nhân Ngành GDTC. Từ đó xác định được 45 nguyên nhân hạn chế trong quá trình tìm kiếm việc làm và làm việc của cử nhân GDTC.

Đã đề xuất và xây dựng nội dung 6 giải pháp định hướng đào tạo cử nhân GDTC theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội đối với cơ sở đào tạo và người học.

 

Người hướng dẫn 1

 

 

 

 

 

TS. Trương Anh Tuấn

Người hướng dẫn 2

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Quyết

 

 

 

 

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

BAC NINH SPORT UNIVERSITY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – freedom - Happiness

 

SUMMARY OF THE NEW CONCLUSIONS OF THE DOCTORAL THESIS

  1. Thesis title: Researching the real situation of employment and solutions for training bachelors in Physical Education of Bac Ninh Sport University according to social needs
  2. Major: Pedagogics
  3. Code: 9140101
  4. Full name of PhD candidate: Nguyen Thi Thu Quyet
  5. Full name of scientific instructors:
  1. PhD Truong Anh Tuan
  2. Assoc.Prof. PhD Nguyen Hong Duong
  3. The new conclusions of the thesis:

- The purpose and subject of the thesis research:

The thesis is conducted with the purpose of assessing the employment status of the bachelor of physical education of Bac Ninh Sport University, identifying the advantages, limitations and analyzing and assessing the subjective and objective reasons. It also affects the job search process of research subjects. On that basis, proposing solutions for training bachelors in physical education of Bac Ninh Sport University according to social needs.

Research subjects: Current situation of employment and solutions for training bachelor's degrees in physical education of Bac Ninh Sport University according to social needs.

Research object: Officials and lecturers of Bac Ninh Sports University; expert; managers at the employing units; Bachelor of Physical Education, University Courses 46, 47 and 48.

- The research methods used:

The dissertation research process uses 4 common scientific methods in the scientific research of physical training and sports including: Methods of analyzing and synthesizing documents, Methods of interview; Methods of sociological investigation and statistical mathematical methods

- The main research results of the thesis:

Systematize, supplement and complete the theoretical system on issues related to the real situation of employment and solutions for training bachelor's degrees in Physical Education Department of Bac Ninh Sport University in the direction of meeting the needs social bridge.

Identify 28 criteria for evaluating the employment status of bachelor of physical education in 3 groups: Employment characteristics (8 criteria); The level of job satisfaction and the status of participating in fostering knowledge and skills in the working process (5 criteria) and the level of job satisfaction (15 criteria).

Surveying the real situation of employment and assessing the job satisfaction level of bachelor of physical education on 3 groups of subjects including: Training institutions, employers and Bachelor of physical education. Since then identified 45 limited causes in the job search process and the work of bachelor of physical education.

6 contents and solutions have been proposed for training bachelors in physical education in the direction of meeting social needs for training institutions and learners.

Instructor 1

 

 

 

 

PhD Truong Anh Tuan

 

Instructor 2

 

 

 

 

Assoc.Prof. PhD Nguyen Hong Duong

 

PhD candidate

 

 

 

 

Nguyen Thi Thu Quyet

 

Luận án

Tóm tắt luận án

   
Chuyên mục tin tức