Thông tin đề tài luận án Tiến sĩ giáo dục học của NCS Phạm Cao Cường

30-07-2019 00-00

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tên luận án:  Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp”

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS:  Phạm Cao Cường

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

Hướng dẫn 1: GS.TS. Lưu Quang Hiệp

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, đề tài tiến hành lựa chọn nội dung và xây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ) phù hợp với các điều kiện của nhà trường và đặc điểm của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Qua đó từng bước nâng cao hơn chất lượng công tác GDTC, góp phần nâng cao hơn chất lượng đào tạo chung của nhà trường.

Đối tượng nghiên cứu

Nội dung chương trình môn học Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng rổ, bóng đá) cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.

      - Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; phương pháp quan sát sư phạm; phương pháp phỏng vấn; phương pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp thực nghiệm sư phạm; phương pháp toán thống kê.

- Các kết quả chính và kết luận:

(1) Luận án đã đánh giá thực trạng đã xác định được các tồn tại, hạn chế, đồng thời làm cơ sở để xây dựng các chương trình môn học GDTC tự chọn. Từ các tồn tại và hạn chế cho thấy, lựa chọn môn học GDTC tự chọn là bóng đá, bóng rổ để xây dựng chương trình học GDTC tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp là hết sức cấp thiết và phù hợp. Luận án đã xây dựng được 01 chương trình môn GDTC, 04 chương trình chi tiết môn học GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ.

(2) Kết quả ứng dụng thử nghiệm chương trình môn học GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ trong 01 năm học cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp đã nhận được phản hồi tích cực và nâng cao được kết quả học tập, thể lực cho sinh viên.

Người hướng dẫn 1

 

(đã ký)

 

GS.TS. Lưu Quang Hiệp      

Người hướng dẫn 2

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

Nghiên cứu sinh

 

(đã ký)

 

Phạm Cao Cường

 
Chuyên mục tin tức