Thông tin Luận án NCS Nguyễn Danh Nam

29-08-2022 00-00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tên luận án: “Nghiên cứu xây dựng chương trình ngoại khóa môn Võ cổ truyền Việt Nam cho sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam”

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Đặng Danh Nam

5. Họ tên người hướng dẫn khoa học:  

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Vũ Chung Thủy

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Bùi Ngọc

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học TDTT Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

Đề tài đã hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện hệ thống kiến thức lý luận, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác GDTC và hoạt động TDTT NK, những kiến thức cơ bản về xây dựng và đánh giá chương trình môn học nói chung và xây dựng chương trình môn học NK nói riêng

Luận án đã đánh giá được thực trạng hoạt động TDTT NK trên các mặt: Phong trào hoạt động TDTT NK của SV; Các yếu tố đảm bảo chất lượng hoạt động TDTT NK (gồm: 3 yếu tố chủ quan và 6 yếu tố khách quan) thực trạng chương trình tập luyện NK môn VCTVN.

Trên cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và các nguyên tắc, luận án đã xây dựng được chương trình NK môn VCTVN theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu người tập. Chương trình được thết kế với 7 chương trình học phần (từ Đai trắng 1 vạch nâu tới Đai nâu 3 vạch lam), phù hợp với khung cấu trúc chương trình môn học do Bộ GD&ĐT qui định, được Hội đồng khoa học thông qua với điểm trung bình chung khi đánh giá thẩm định theo 24 tiêu chí đạt ở mức Rất tốt.

Luận án đã xây dựng qui trình 6 bước ứng dụng chương trình NK môn VCTVN cho SV Học viện YDHCTVN trong thực tiễn đào tạo và đánh giá hiệu quả trên 02 nhóm tiêu chí: Mức độ đáp ứng mục tiêu TDTT trường học (04 tiêu chí) và Mức độ đáp ứng nhu cầu người tập (16 tiêu chí). Chương trình NK môn VCTVN được luận án xây dựng đã phát huy hiệu quả cao trong việc đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu người tập.

Kết quả nghiên cứu của luận án không chỉ có ý nghĩa lý luận khoa học mà còn có giá trị thực tiễn cao trong việc bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực để phát triển phong trào TDTT ngoại khóa góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Giáo dục thể chất đáp ứng mục tiêu Giáo dục thể chất và Thể thao trường học, đáp ứng nhu cầu tập luyện của sinh viên.

 

Người hướng dẫn 1

 

 

 

    PGS.TS. Vũ Chung Thủy

Người hướng dẫn 2

 

 

 

     PGS.TS. Bùi Ngọc

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Đặng Danh Nam

Luận án

Tóm tắt luận án

Quyết định thành lập HĐ

Chuyên mục tin tức