Thông tin luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Phúc Ba

17-05-2022 00-00

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tên luận án: “Nghiên cứu đổi mới phần kiến thức ngành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Hùng Vương Tỉnh Phú Thọ”.

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Trần Phúc Ba

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Đương Bắc

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

- Luận án đã tổng hợp được cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng, đổi mới và đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ.

- Luận án đã xác định sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để đánh giá thực trạng chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ.

- Luận án đã xây dựng và đổi mới phần kiến thức ngành chương trình đào tạo  trình độ đại học ngành Giáo dục thể Trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất mới đã được triển khai đào tạo tại trường Đại học Hùng Vương, bước đầu cho hiệu quả tích cực hơn so với chương trình đào tạo cũ.

 

Người hướng dẫn 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

Người hướng dẫn 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

TS. Nguyễn Đương Bắc

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Trần Phúc Ba

Luận án

Tóm tắt luận án

 

Chuyên mục tin tức