Thông tin luận án tiến sĩ Giáo dục học của NCS Lê Đức Long

21-10-2020 00-00

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tên luận án:  “ Xây dựng chương trình dạy bơi ban đầu cho trẻ em 7 – 8 tuổi các tỉnh miền Bắc.”

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Lê Đức Long

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

Hướng dẫn 1: GS. TS Nguyễn Xuân Sinh      

Hướng dẫn 2: PGS Nguyễn Văn Trạch

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

Mục đích nghiên cứu

Tiến hành nghiên cứu thực trạng nội dung và hình thức tổ chức giảng dạy cho trẻ em học bơi ban đầu các tỉnh miền Bắc, luận án nghiên cứu xây dựng chương trình dạy bơi ban đầu cho trẻ em 7 - 8 tuổi có tính khoa học, khả thi và hiệu quả, bước đầu ứng dụng và đánh giá hiệu quả chương trình xây dựng. Kết quả nghiên cứu luận án, sẽ đáp ứng cho việc phổ cập bơi và làm nền tảng cho việc tuyển chọn đào tạo vận động viên bơi các trường năng khiếu, các trung tâm huấn luyện bơi của một số tỉnh, thành ở miền Bắc.

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Chương trình dạy bơi ban đầu cho trẻ 7 – 8 tuổi các tỉnh, thành miền Bắc.

Đối tượng quan trắc:13 Câu lạc bộ, Trung tâm bơi thuộc các tỉnh, thành miền Bắc.

Đối tượng điều tra thực trạng: Các trẻ em được tuyển vào học bơi ban đầu của 13 Câu lạc bộ, Trung tâm bơi các tỉnh, thành miền Bắc năm 2015 là 199 em.

Đối tượng thực nghiệm: Là 45 trẻ em 7 – 8 tuổi (trong đó có 24 nam và 21 nữ) của 3 Câu lạc bộ Trung tâm bơi có lựa chọn, có phân theo khu vực là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Nam Định; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thanh Hóa.

Phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã sử dụng 8 phương pháp thường quy trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao. Các phương pháp gồm: Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu; Phương pháp phỏng vấn, tọa đàm; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp kiểm tra y học; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp sử dụng mô hình đánh giá; Phương pháp toán học thống kê.

Các kết quả nghiên cứu chính của luận án:

Hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn đề liên quan tới giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, các kiến thức chuyên môn về xây dựng chương trình dạy bơi ban đầu nói chung và xây dựng chương trình dạy bơi ban đầu cho trẻ em 7 -8 tuổi các tỉnh, thành miền Bắc nói riêng đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, khả thi và hiệu quả.

 Đánh giá thực trạng công tác dạy bơi ban đầu cho trẻ em 7 - 8 tuổi ở các Câu lạc bộ, Trung tâm bơi các tỉnh, thành miền Bắc: Các Câu lạc bộ, Trung tâm bơi các tỉnh, thành miền Bắc chưa có sự thống nhất trong chương trình bơi ban đầu cho trẻ em 7 -8 tuổi. Việc xây dựng chương trình dạy bơi ban đầu cho trẻ 7 - 8 tuổi, ở nước ta chưa được coi trọng và hiệu quả sử dụng còn thấp. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình dạy bơi ban đầu cho trẻ 7 - 8 tuổi ở các Câu lạc bộ, Trung tâm bơi các tỉnh, thành miền Bắc như: Bể bơi, sân bãi, dụng cụ và giáo viên, huấn luyện viên... đều rất tốt. Tuy nhiên, chương trình đang áp dụng, chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển sinh toàn diện, có độ tin cậy cao về năng lực và tiềm năng chuyên môn khi thi tuyển vào các lớp năng khiếu, giai đoạn huấn luyện bơi ban đầu của các Câu lạc bộ và Trung tâm bơi các tỉnh, thành miền Bắc.

Lựa chọn được 4 tiêu chí và xây dựng thang đánh giá kết quả dạy bơi ban đầu cho trẻ em 7 - 8 tuổi. Trên cơ sở đó, đánh giá kết quả và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tiễn tuyển chọn vào huấn luyện ở các Câu lạc bộ, Trung tâm bơi các tỉnh, thành miền Bắc. Nhìn chung, chưa đáp ứng được nhu cầu công tác tuyển chọn toàn diện tiềm năng cả 4 kiểu bơi của vận động viên bơi.

Luận án đã xây dựng chương trình dạy bơi ban đầu cho trẻ em 7 – 8 tuổi các Câu lạc bộ, Trung tâm bơi các tỉnh, thành miền Bắc, vào 3 tháng mùa hè, kéo dài trong 2 năm, gồm 4 chương trình nhỏ (Từ làm quen nước đến bơi tốt 4 kiểu bơi thể thao) hoàn thành được mục tiêu đảm bảo tính khoa học, tính hợp lý, tính khả thi và tính hiệu quả cao, đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào giai đoạn huấn luyện ban đầu của các cơ sở đào tạo vận động viên bơi của các tỉnh, thành miền Bắc Việt Nam.

Luận án đã tiến hành ứng dụng chương trình dạy bơi ban đầu cho trẻ em 7 – 8 tuổi các Câu lạc bộ, Trung tâm bơi các tỉnh, thành miền Bắc trên thực tế và đánh giá hiệu quả. Kết quả cho thấy, chương trình đã xây dựng của luận án đã có hiệu quả cao hơn trong việc đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào giai đoạn huấn luyện ban đầu của các cơ sở đào tạo vận động viên bơi của các tỉnh, thành miền Bắc Việt Nam.

          Người hướng dẫn 1

 

            Người hướng dẫn 2

 

            Nghiên cứu sinh

 

 

 

           GS. TS Nguyễn Xuân Sinh       PGS Nguyễn Văn Trạch               Lê Đức Long  

 

Luận án

Tóm tắt luận án

Chuyên mục tin tức