Thông tin luận án tiến sĩ Giáo dục học của NCS Nguyễn Tuấn Anh

05-02-2021 08-50

 THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tên luận án: Nghiên cứu biện pháp nâng cao thể lực cho nam sinh viên chuyên ngành bóng đá ngành GDTC Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh”.

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Nguyễn Tuấn Anh

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Đặng Văn Dũng

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

Quá trình nghiên cứu luận án đã hệ thống hóa các văn bản của nhà nước Luận án đã hệ thống được cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác giảng dạy bóng đá nói chung và thể lực nói riêng cho sinh viên chuyên ngành bóng đá, ngành GDTC của Trường đại học TDTT Bắc Ninh. Đánh giá được những mặt còn hạn chế trong công tác giảng dạy thể lực, đồng thời nghiên cứu xây dựng được hệ thống các biện pháp có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành bóng đá, ngành GDTC, điều này đã đảm bảo các điều kiện nghiên cứu mang tính đặc thù, khách quan của đối tượng nghiên cứu là sinh viên chuyên ngành Bóng đá, ngành GDTC Nhà trường.

Luận án đã đánh giá được toàn diện thực trạng bất cập trong các khâu của chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Bóng đá nhà trường trong đó thể lực là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành năng lực sư phạm chuyên môn của sinh viên chuyên ngành bóng đá, ngành GDTC của trường đại học TDTT Bắc Ninh. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực của sinh viên, trong đó chủ yếu là nội dung, phương pháp, phương tiện giảng dạy, trong đó xác định được 4 yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến phát triển thể lực cho nam sinh viên chuyên ngành bóng đá Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Đồng thời, lựa chọn được 12 test và xây dựng bảng điểm để đánh giá thể lực cho sinh viên chuyên ngành bóng đá theo các học kỳ. Vì vậy các khâu đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên được đánh giá đúng hướng, phù hợp với mục đích đào tạo nếu được giảng dạy (huấn luyện) đảm bảo về mặt khoa học, hợp lý có định tính và định lượng chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường đại học TDTT Bắc Ninh.

Với 4 biện pháp kèm 14 nhiệm vụ cụ thể nâng cao thể lực cho sinh viên chuyên ngành bóng đá ngành GDTC mà đề tài đề xuất, phục vụ tích cực cho công tác giảng dạy và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đặc biệt sẽ góp phần hoàn thành một số kỹ năng, thể lực chuyên môn và thái độ nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đồng thời bước đầu nâng cao được tính chủ động của sinh viên trong đào tạo theo học chế  tín chỉ.

Triển khai các biện pháp trong thực nghiệm, luận án đã lựa chọn được 80 bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên ngành bóng đá trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Bài tập được chia thành: Sức nhanh; Sức mạnh bền; Sức mạnh tốc độ; Sức bền tốc độ; Khả năng khéo léo.

Ứng dụng các biện pháp đã mang lại hiệu quả cao trong phát triển thể lực cho sinh viên chuyên ngành bóng đá ngành GDTC Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đồng thời bước đầu nâng cao được tính chủ động của sinh viên trong đào tạo theo học chế  tín chỉ, mang lại hiệu quả thiết thực tác giảng dạy tại nhà trường.

 

Người hướng dẫn 1

 

 

   PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn

 

Người hướng dẫn 2

 

 

PGS.TS. Đặng Văn Dũng

 

Nghiên cứu sinh

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

Tóm tắt luận án

Luận án

Chuyên mục tin tức