Thông tin luận án tiến sĩ Giáo dục học của NCS Trần Thị Thu Hằng

28-12-2020 00-00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

         

Đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng chương trình bơi vũ trang cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân”.

Chuyên ngành: Giáo dục học

Mã số chuyên ngành: 9140101        

Họ và tên NCS: Trần Thị Thu Hằng

          Khoá đào tạo: Chính quy không tập trung

          Thời gian đào tạo: Từ tháng 12/2016 đến 12/2020

          Họ và tên cán bộ hướng dẫn:   1. PGS.TS Nguyễn Kim Xuân

                                                         2. PGS.TS Đồng Văn Triệu

          Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Những điểm mới của đề tài

Luận án đã hệ thống những cơ sở về lý luận và thực tiễn trong đổi mới xây dựng nội dung chương trình môn bơi vũ trang quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Luận án đánh giá thực trạng các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình bơi vũ trang quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đó là: Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy môn bơi vũ trang cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân; Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy môn bơi vũ trang cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân; Trình độ thể lực của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân; Môn học tiên quyết cho chương trình bơi vũ trang quy định chuẩn đầu ra (môn bơi ếch); Môn bơi vũ trang dành cho sinh viên Khoa Cảnh sát vũ trang liên quan đến Học viện Cảnh sát nhân dân; Luận án đã lựa chọn được 35 tiêu chí đánh giá thẩm định chương trình bơi vũ trang quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện cảnh sát nhân dân theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, trên cơ sở đó đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ quản lý và giảng viên về chương trình bơi vũ trang dành cho sinh viên chuyên ngành Khoa Cảnh sát vũ trang Học viện cảnh sát nhân dân.

Từ kết quả phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình bơi vũ trang quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội; luận án đã lựa chọn được 31 tiêu chí thuộc 07 tiêu chuẩn làm căn cứ xây dựng chương trình môn bơi vũ trang quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Trên cở đó luận án tiến hành xây dựng được nội dung chương trình bơi vũ trang và tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần môn bơi vũ trang quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Luận án tiến hành ứng dụng chương trình bơi vũ trang quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân vào thực tiễn và đánh giá hiệu quả của chương trình trên các mặt: Trình độ thể lực chung của đối tượng thực nghiệm theo tiêu chuẩn chiến sĩ công anh khỏe; Kết quả kiểm tra kết thúc môn học theo tiêu chí chuẩn đầu ra và Đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về chương trình bơi vũ trang quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Chương trình bơi vũ trang được ứng dụng đã bước đầu cho hiệu quả nhất định phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trên môi trường sông nước trong tình hình mới và phòng chống thiên tai, lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân trong bối cảnh hiện nay.

 

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

 

HƯỚNG DẪN 1

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

HƯỚNG DẪN 2

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đồng Văn Triệu

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hằng

 

Tóm tắt luận án

Luận án

Chuyên mục tin tức