Thông tin luận án tiến sĩ NCS Ngô Sách Thọ

07-12-2019 00-00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tên luận án:  Đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của nam vận động viên vật tự do trình độ cao.

2. Chuyên ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Ngô Sách Thọ

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Đặng Văn Dũng

          Hướng dẫn 2: GS.TS. Lưu Quang Hiệp

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn luận án sẽ xác định được các tiêu chí kiểm tra trình độ chuẩn bị chức năng của vận động viên (VĐV) đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo cao trong nghiên cứu, đồng thời đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng cơ thể của nam VĐV vật trình độ cao theo các thời kỳ trong chu kỳ huấn luyện năm.

Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng chủ thể: Trình độ chuẩn bị chức năng của nam VĐV vật tự do trình độ cao.

Đối tượng khảo sát: Gồm 32 huấn luyện viên, chuyên gia và giáo viên.

Đối tượng kiểm tra: Gồm 67 vận động viên nam (35 vận động viên kiện tướng và 32 vận động viên cấp 1) thuộc các đơn vị: Trung tâm HLTT Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Huấn luyện TDTT Quân đội; Trung tâm Huấn luyện TDTT Công an Nhân dân; Trung tâm TDTT Thái Nguyên; Trung tâm TDTT Bắc Ninh.

Phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã sử dụng 6 phương pháp thường quy trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao. Các phương pháp gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn, toạ đàm; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp kiểm tra y sinh và Phương pháp toán học thống kê.

Các kết quả nghiên cứu chính của luận án:

Luận án đã xác định được các tiêu chí  đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của nam VĐV vật tự do trình độ cao theo các hệ chức năng: Thần kinh – tâm lý; Tuần hoàn; Hô hấp. Các tiêu chí  được lựa chọn ở 3 trạng thái gồm:Trạng thái tĩnh gồm 15 tiêu chí : Dung tích sống (ml/kg); Dung tích sống đột ngột (%); Thông khí phổi gắng sức (lít/phút); Chu chuyển tim; PQ (giây); QRS (giây); QT (giây); TP (giây); Cảm giác lực bóp tay thuận (%); Cảm giác lực bóp tay không thuận (%); Cảm giác lực kéo cơ lưng (%); Phản xạ đơn (ms); Phản xạ phức (ms); Thăng bằng (s); Soát vòng hở landol.Trạng thái vận động gồm 6 tiêu chí : VO2 max (ml/kg/phút); Thương sô hô hấp; Thông khí phổi tối đa (lít/kg/phút); Tần số nhịp tim (lần/phút); Huyết áp tối đa (mmHg); Huyết áp tối thiểu (mmHg).Trạng thái ngay sau vận động gồm 5 tiêu chí : VO2 max (ml/kg/phút); Thông khí phổi tối đa (lít/kg/phút); Tần số nhịp tim (lần/phút); Huyết áp tối đa (mmHg); Huyết áp tối thiểu (mmHg)).

Luận án đã xác định được đặc điểm và diễn biến của các tiêu chí chức năng của nam VĐV vật tự do theo các thời kỳ trong chu kỳ huấn luyện năm. Các tiêu chí  chức năng của nam VĐV vật tự do đạt được ở ngưỡng tối ưu của người bình thường khỏe mạnh và có xu hướng thích nghi với lượng vận động thể lực. Các tiêu chí  chức năng tốt nhất ở thời kỳ thi đấu kém nhất ở thời kỳ chuẩn bị chung. Nhịp tăng trưởng của các tiêu chí  đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng giữa thời kỳ chuẩn bị chuyên môn và thời kỳ thi đấu tốt hơn so với thời kỳ chuẩn bị chung và thời kỳ chuẩn bị chuyên môn. Sự khác biệt trình độ chuẩn bị chức năng của nam VĐV vật tự do giữa thời kỳ chuẩn bị chung và thời kỳ thi đấu ở nhiều chỉ số đã thể hiện sự khác biệt ở ngưỡng xác xuất p<0.05.

Luận án đã xây dựng được thang đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của nam VĐV vật tự do trình độ kiện tướng và trình độ cấp 1 theo các thời kỳ trong chu kỳ huấn luyện năm. Đồng thời, các tiêu chí  và thang điểm đã được kiểm nghiệm tính hiệu quả trong đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của VĐV vật tự do trình độ chuyên môn cao trong quá trình huấn luyện.

 

Người hướng dẫn 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

PGS.TS. Đặng Văn Dũng

Người hướng dẫn 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

GS.TS. Lưu Quang Hiệp

Nghiên cứu sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ngô Sách Thọ

 

Thông tin luận án

Tóm tắt luận án

Luận án

Chuyên mục tin tức