Thứ trưởng Lê Quang Tùng phát động thi đua trong ngành VHTTDL năm 2020

15-01-2020 14-47

Sáng 10/1/2020, tại Hội nghị Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, diễn ra ở đầu cầu TP Đà Nẵng, Thứ trưởng Lê Quang Tùng đã phát động phong trào thi đua của ngành VHTTDL với 7 nội dung.

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với phương châm hành động là Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, phát huy kết quả đạt được trong năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với các nội dung sau:

Thứ nhất, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát thực hiện nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là việc xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định, Thông tư, Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chnh phủ, Thủ tưởng Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước của Ngành hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng

Thứ hai, chú trọng công tác quản lý, bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ưng dụng khoa học công nghệ và môi trường vào các lĩnh vực hoạt động của Ngành; tăng cường hoạt động phổ biến phim, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Thứ ba, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh công tác đối ngoại văn hóa, hội nhập quốc tế; tôn trọng và bảo vệ bản quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hóa. Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, học sinh, sinh viên, người lao động của Ngành về đạo đức, lối sống; Triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Đẩy mạnh "Văn hóa đọc" nhằm tạo phong trào đọc sách trong toàn xã hội.

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, đặc biệt là vào dịp tổ chức Giỗ Tổ Hùng vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) khắc phục bệnh hình thức trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bình xét, công nhận thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và gia đình văn hóa. Củng cố, tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu, đầu tư xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao phục vụ nhân dân và các sự kiện lớn của đất nước. Xây dựng tiêu chí chuẩn mực, đạo đức, lối sống con người Việt Nam thời kỳ mới.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện các văn bản, đề án về công tác gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng phê duyệt; thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020. Vận hành trang thông tin điện tử về phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" và nhiệm vụ về bình đẳng giới, công tác trẻ em, người cao tuổi trong gia đình.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng phát động thi đua ngành VHTTDL

Thứ sáu, tiếp tục triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tạo đột phá trong thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Phát huy thành tích của các môn thể thao trọng điểm đạt được tại SEA Games 30, phấn đấu có nhiều vận động viên đạt thành tích tại Olympic 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới, chuẩn bị tốt các điều kiện cho SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai Luật Du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực kinh doanh lữ hành, điểm đến, hướng dẫn viên và cơ sở lưu trú. Tập trung thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện các chính sách kích cầu du lịch, tăng cường nguồn lực đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2020 tại Ninh Bình với chủ đề "Ninh Bình cố đô ngàn năm"; Năm 2020 phấn đấu đón trên 20,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 85 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng cũng đề nghị: Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 (kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2.9; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…)... các đơn vị chủ động đề xuất, hướng dẫn, phát hiện đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua của ngành, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các đơn vị thuộc Bộ để thi đua thực sự là động lực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2020./.

Hồng Hà - https://bvhttdl.gov.vn

Chuyên mục tin tức