THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ, CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Thực hiện công văn số 152/ BVHTTDL-KHCNMT ngày 13/01/2020 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 - 2022

Viện Khoa học và Công nghệ Thể dục thể thao thông báo tới các đơn vị và cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp nhà nước năm 2021 - 2022 về Viện Khoa học để tổng hợp.

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ, CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Thực hiện công văn số 152/ BVHTTDL-KHCNMT ngày 13/01/2020 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 - 2022

Viện Khoa học và Công nghệ Thể dục thể thao thông báo tới các đơn vị và cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp nhà nước năm 2021 - 2022 về Viện Khoa học để tổng hợp.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2020
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

Ngày 17/10/2020, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã long trọng tổ chức  thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2020.

Trang 1/98 | Số bài viết: 975
Chuyên mục tin tức