TKB - Tuần 1

01-08-2021 21-09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BẮN SÚNG – BẮN CUNG

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 1

Từ ngày 02/08 đến 07/08 năm 2021

HỌC KỲ: 1 - NĂM HỌC: 2021 - 2022

  

            Thứ

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4

 

CS K56

Hưng

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

CS K55

Vương

CS K55

Vương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS K56

Hưng

 

 

 

(Lịch làm việc: Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 14h30– 18h00)

                                                           

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Trần Vương

 04

 

2

Lê Minh

 

 

3

Đỗ Hưng

04

 

 

TỔNG

08 

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

TS. Trần Anh Vương

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

Th.s. Đỗ Quang Hưng

 

Chuyên mục tin tức