TKB_Tuần 13

24-10-2021 21-06

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 13

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 25 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2021 2022

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

 

 

 

CS 56 GDTC

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

CS 56 GDTC

 

 

CS 55GDTC

 

 

 

Online

 

 

Online

 

 

 

Trường

 

 

Tùng

 

 

 

5+6

 

CS 56 GDTC

CS 55GDTC

 

CS 55HLTT

 

 

 

Online

Online

 

Online

 

 

 

Trường

Tùng

 

Tuấn

 

 

 

CS 55HLTT

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Tuấn

 

 

 

 

 

7+8

CS 55HLTT

 

 

 

 

 

 

Online

 

 

 

 

 

 

Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Trường

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tùng

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dũng

0

0

 

 

4

Tuấn

6

0

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

16

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức