TKB - Tuần 38

04-05-2020 07-02

     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BẮN SÚNG

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 38

Từ ngày 04/5 đến 09/5 năm 2020

HỌC KỲ: 2- NĂM HỌC: 2019-2020

  

            Thứ

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1 - 2

CS K52

Hưng

CS K52

Hưng

CS K52

Hưng

CS K52

Hưng

CS K52

Hưng

 

 

3 - 4

CS K55

Minh

CS K55

Minh

CS K55

Minh

CS K55

Minh

CS K55

Minh

 

 

5 - 6

CS K52

Hưng

CS K52

Hưng

CS K52

Hưng

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lịch làm việc: Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 14h00– 18h00)

                                                           

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Trần Vương

 

 

2

Lê Minh

10

 

3

Đỗ Hưng

16

 

 

TỔNG

 

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

TS. Trần Anh Vương

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

Th.s. Đỗ Quang Hưng

Chuyên mục tin tức