TKB_Tuần 39

24-04-2022 22-29

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 39

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 25 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 2022

HỌC KỲ  II  NĂM HỌC: 2021 2022

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

CS 55 GDTC

CS 55 GDTC

 

CS 55 HLTT

 

 

 

Tùng

Tùng

 

Tùng

 

 

 

CS 55 HLTT

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

 

 

 

CS 56 GDTC

 

 

 

 

 

 

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

CS 55 GDTC

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

CS 55 HLTT

 

CS 56 ĐCC

 

 

 

 

Trường

 

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

CS 56 GDTC

 

CS 56 GDTC

CS 56 ĐCC

 

 

 

Trường

 

Trường

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Trường

12

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tùng

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dũng

0

0

 

 

4

Tuấn

0

0

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

22

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức