TKB_Tuần 40

04-05-2022 21-49

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 40

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 2 tháng 5 đến ngày 08 tháng 5 năm 2022

HỌC KỲ  II  NĂM HỌC: 2021 2022

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

CS 56 ĐCC

CS 55 HLTT

 

CS 55 HLTT

 

 

 

Tùng

Trường

 

Trường

 

 

 

 

CS 56 ĐCC

 

 

 

 

 

 

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

CS 56 ĐCC

CS 56 ĐCC

CS 56 ĐCC thi lần 1

 

 

 

 

Trường

Trường

Trường + Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

CS 55 HLTT

CS 56 GDTC

 

 

 

 

 

Tùng

Trường

 

 

 

 

 

CS 56 GDTC

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Trường

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tùng

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dũng

0

0

 

 

4

Tuấn

0

0

TRẦN VĂN TRƯỜNG

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

18

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức