TKB_Tuần 42

22-05-2022 22-36
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: GIÁO DỤC THỂ CHẤT                    
BỘ MÔN: CỜ TUẦN: 42 TỪ NGÀY: 16/05/2022 ĐẾN NGÀY: 22/05/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2                          
    CS 55HLTT   CS 55HLTT   CS 55HLTT   CS 55HLTT          
                           
    Tùng   Tùng   Tùng   Tùng          
                           
        CS 57 HLTT                  
                           
        Trường                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4                            
CS 55HLTT   CS 55 GDTC   CS 55 GDTC   CS 55 GDTC   CS 55 GDTC          
                           
Tùng   Tùng   Tùng   Tùng   Tùng          
                           
CS 56 GDTC       CS 56 GDTC                  
                           
Trường       Trường                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6                            
CS 55 GDTC               CS 57 HLTT          
                           
Tùng               Trường          
                           
CS 57 HLTT                          
                           
Trường                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Trường 10/10 giờ      
          Tùng 20/20 giờ                
                             
                             
                             
                             
Trần Văn Trường              Đàm Công Tùng 
           
Chuyên mục tin tức