TKB Tuần 43

22-05-2022 08-10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                            Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 43

( Từ ngày: 23/5/2022  Đến  28/5/2022 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 

Thi L1 CS K56           HLTT

   Kiên    Giang

 

  CS K57 GDTC

        Hoàng

    CS K57 HLTT

         Hoàng

 

 

   CS K57 GDTC

         Chung

 

      

3-4

      

  CS K55 GDTC

          Kiên

     

    CS K55 GDTC

          Hoàng

 

    CS K57 GDTC

           Kiên

 

   CS K55 GDTC

        Chung

 

 Thi L1 CS K55         GDTC

 Giang     Chung

 

       

 

 

5-6

 CS K55 GDTC

       Chung

 CS K57 HLTT

        Kiên

       

Thi L1 CS K56               GDTC

  Hoàng     Kiên

 

 CS K57 HLTT

         Giang

7-8

 

        CS K55 GDTC

              Kiên

 

 

 

 

   

 

      Ghi chú :

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

8

4

 

2

Nghiêm Thị Giang

       2

        4

 

3

Nguyễn Tiến Chung

6

        2

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

6

2

                                                     

Tổng

          22

12

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 

 

Chuyên mục tin tức