TKB Tuần 45

05-06-2022 07-38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                            Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 45

( Từ ngày: 6/6/2022  Đến  11/6/2022 )

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 CS K57 HLTT

      Hoàng

   CS K57 GDTC

          Hoàng

        

  CS K57 HLTT

        Giang

 

   CS K57 GDTC

         Chung

      

3-4

   CS K57 GDTC

         Hoàng

  CS K57 HLTT

         Hoàng

    CS K57 GDTC

          Giang

 

 

 

 

       

 

 

5-6

 

       

   

 

       

 CS K57 GDTC

         Hoàng

 CS K57 HLTT

        Chung

7-8

 

       

 

 

    CS K57 HLTT

         Chung

 

 

   

 

      Ghi chú :

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Tô Trung Kiên

0

0

 

2

Nghiêm Thị Giang

       4

        0

 

3

Nguyễn Tiến Chung

6

        0

 

4

Nguyễn Hải Hoàng

10

0

                                                     

Tổng

          20

0

 

 

Bộ môn Vật - Judo

 

Tô Trung Kiên

Giáo vụ bộ môn

 

Nguyễn Hải Hoàng

 

 

 

  

 

 

 

Chuyên mục tin tức