TKB_Tuần 45

05-06-2022 22-45
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: GIÁO DỤC THỂ CHẤT                    
BỘ MÔN: CỜ TUẦN: 45 TỪ NGÀY: 06/06/2022 ĐẾN NGÀY: 12/06/2022  
            HỌC KỲ: 3   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2                          
C57GDTC       C57GDTC                  
                           
Tùng       Tùng                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4                            
    C57GDTC                      
                           
    Trường                      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6                            
                C57GDTC          
                           
                Trường          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                            
            C57GDTC              
                           
            Trường              
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Trường 6/6 giờ      
          Tùng 4/4 giờ                
                             
                             
                             
                             
Trần Văn Trường              Đàm Công Tùng 
           
Chuyên mục tin tức