Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã báo cáo thành công đề tài khoa học và Công nghệ cấp Bộ

27-08-2020 00-00

Chiều ngày 26 tháng 08 năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã báo cáo thành công nhánh tổng hợp của chương trình khoa học và Công nghệ cấp Bộ với đề tài: "Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình Khoa học, Công nghệ cấp Bộ gồm: PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đặng Hà Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh, Phản biện; TS. Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng, Tổng cục TDTT, Phản biện; PGS.TS Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Thí nghiệm TDTT, Viện Khoa học TDTT, Tổng cục TDTT, Uỷ viên; TS Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch, Uỷ viên; TS Nguyễn Đương Bắc, Phó giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch, Uỷ viên; TS Nguyễn Mạnh Cường, Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch, Uỷ viên.

GS.TS Nguyễn Đại Dương,  Chủ nhiện đề tài nhánh tổng hợp trả lời các câu hỏi của Hội đồng nghiệm thu đề tài

Kết quả của đề tài đã:

Xác định được các luận cứ khoa học và hệ thống lý luận về các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến TDTT quần chúng.

Đã đánh giá được toàn diện thực trạng và hiệu quả quản lý Thể dục thể thao quần chúng: Thực trạng và hiệu quả quản lý TDTT quần chúng ở các khu vực dân cư; Thực trạng hoạt động TDTT quần chúng trong các KCN, KCX; Thực trạng phát triển dịch vụ TDTT quần chúng ở Việt Nam; Thực trạng nguồn nhân lực và công tác đào tạo nguồn nhân lực phát triển TDTT quần chúng;

Xây dựng được các mô hình phát triển TDTT quần chúng ở các khu vực dân cư; đề xuất giải pháp phát triển TDTT quần chúng tại các KCN, KCX; giải pháp phát triển dịch vụ TDTT quần chúng; và giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển TDTT quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội.

“Nghiên cứu TDTT quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” là một trong những chương trình KH&CN lớn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chương trình được phê duyệt năm 2017. Chương trình gồm 11 đề tài nhánh tương đương 11 đề tài cấp Bộ. Thời gian thực hiện: 2 năm (từ 1/2018-12/2019), với tổng kinh phí thực hiện là 5,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được giao chủ trì thực hiện 07 đề tài nhánh và 01 nhánh tổng hợp, với tổng kinh phí 3,780 tỷ đồng.

TS. Nguyễn Ngọc Anh, nhận xét, phản biện đề tài

Ban chủ nhiệm chương trình: Thứ Trưởng Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm; GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Phó Chủ nhiệm thường trực; TS. Trần Đức Phấn, Phó Chủ nhiệm; TS. Từ Mạnh Lương, Phó Chủ nhiệm; TS. Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên; PGS.TS. Đặng Văn Dũng, Ủy viên.

Ban thư ký: GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Trưởng ban; PGS.TS. Đặng Văn Dũng, Phó ban; PGS.TS. Đinh Quang Ngọc, Ủy Viên; TS. Nguyễn Ngọc Anh, Ủy Viên; TS. Nguyễn Thị Phương Loan, Ủy viên.

Các tổ chức chủ trì thực hiện các đề tài nhánh: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chủ trì 08 nhánh; Trường Đại học TDTT Đà Nẵng chủ trì 01 nhánh; Viện Khoa học TDTT chủ trì 02 nhánh.

Mục tiêu tổng quát của chương trình: Cung cấp những luận cứ khoa học nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến TDTT quần chúng, góp phần thực hiện thành công Chiến lược thể dục, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định luận cứ khoa học để nhận diện các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách nhằm phát triển TDTT quần chúng.

- Phát triển TDTT quần chúng khu vực thành thị, nông thôn, miền núi gắn với phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”.

- Phát triển TDTT ngoại khóa cho học sinh, sinh viên tại nơi cư trú.

- Phát triển TDTT quần chúng cho người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Sau hơn 2 năm triển khai nghiên cứu, ngày 26 tháng 08 năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã báo cáo thành công nhánh tổng hợp của chương trình khoa học và Công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, chính thức hoàn thành chương trình nghiên cứu đã được giao.

Chuyên mục tin tức