Thông báo đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2023-2024

Để đảm bảo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đúng quy định, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc  Ninh thông báo và hướng dẫn quy trình, hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2023-2024 cụ thể như sau

Nhà văn hóa lớn, hết lòng vì sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam

VHO - Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành văn hóa (28.8.1945- 28.8.2023), toàn ngành VHTTDL đã đón nhận một luồng sinh khí mới, động lực cho sự phát triển toàn diện, với nhiều điểm nhấn và bước ngoặt để dần hiện thực hóa quan điểm xuyên suốt của Đảng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.