Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức thành công Hội thảo khoa học đề tài cấp quốc gia, mã số: CTDT.23.17/16-20

Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề: “Các giải pháp, chính sách phát triển thể lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2030”.

Thông báo về việc trở lại học tập học kỳ II, năm học 2019-2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh về việc thông báo cho học sinh, sinh viên đi học trở lại và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc trở lại học tập học kỳ II, năm học 2019-2020, như sau:

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017