Thông báo cho các phòng, khoa về việc chuẩn bị giảng dạy bằng phần mềm Microsoft Teams

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về dạy học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams ở học kỳ 1 năm học 2020-2021, để việc triển khai dạy học thuận lợi các đơn vị thực hiện các công việc sau:

Thông báo cho sinh viên về việc tham gia học tập trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sinh viên sẽ tham gia học tập trực tuyến các môn học bằng phần mềm Microsoft Teams ở học kỳ 1 năm học 2020- 2021. Tài khoản, mật khẩu và hướng dẫn để tham gia học trực tuyến bằng phần mềm Teams như đã thực hiện ở học kỳ 2 năm học 2019-2020. Thông tin cụ thể như sau:

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017