Lịch sử phát triển khoa Quản lý TDTT

Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Trong bối cảnh đất nước bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Ngành Giáo dục nói chung và trường Đại học TDTT I nói riêng không ngừng đổi mới để thích nghi với xu hướng của thời đại. Để phát triển đào tạo theo đúng hướng với "Đề án đổi mới Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020" Nhà trường đã thành lập Khoa Quản lý TDTT vào ngày 01 tháng 10 năm 2007. Mục tiêu đào tạo cử nhân quản lý TDTT.

Trang 1/1 | Số bài viết: 1
Chuyên mục tin tức