Lịch sử phát triển Trường giai đoạn IV (2000-nay)

Lịch sử phát triển Trường giai đoạn IV (2000-nay). Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Hội nhập và phát triển

Lịch sử phát triển Trường giai đoạn I (1959-1964)

Lịch sử phát triển Trường giai đoạn I (1959-1964). Thời kỳ hình thành và xây dựng Trường Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương (nay là Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh)

Lịch sử phát triển Trường giai đoạn II (1965-1985)

Lịch sử phát triển Trường giai đoạn II (1965-1985). Xây dựng và phát triển Nhà trường trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Lịch sử phát triển Trường giai đoạn III (1986-1999)

Lịch sử phát triển Trường giai đoạn III (1986-1999) Xây dựng và phát triển Nhà trường trong công cuộc đổi mới đất nước

Trang 1/1 | Số bài viết: 4
Chuyên mục tin tức