Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

28-08-2019 00-00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

 

Số:  943 /QĐ-TDTTBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Bắc Ninh, ngày 22  tháng 9  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL  ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng - Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT, ngày 26/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ giáo dục học, chuyên ngành Giáo dục thể chất cho Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-TDTTBN ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Trưởng khoa Sau đại học,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ khoa học giáo dục, chuyên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (có chương trình cụ thể kèm theo).

Điều 2: Khoa Sau đại học, các đơn vị có liên quan, cá nhân tham gia đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (b/c);

- Bộ VH-TT-DL (b/c);

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Như điều 2 (t/h);

- Lưu: VT, Khoa SĐH (02) TH.20.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bảng 1: Chương trình đào tạo cho NCS có bằng thạc sĩ.

STT

Tên môn học

Học phần

Tổng số

tín chỉ

A. Các học phần bắt buộc

1.

Sinh lý TDTT

1

2

2.

Lý luận và phương pháp TDTT

1

2

3.

Phương pháp NCKH TDTT

1

2

B. Các học phần tự chọn (chọn 3 trong 6 môn)

1.

Y học TDTT

2

2

2.

Tâm lý TDTT

2

2

3.

Quản lý TDTT

2

2

4.

Kinh tế TDTT

2

2

5.

Lý luận dạy học đại học

2

2

6.

Xã hội học TDTT

2

2

Chuyên mục tin tức